наслов содржина
морате да внесите наслов или содржина
» Семинарска
Реден број: #227
Наслов: Зависно сложени реченици
Број на страни: 15
Цена: 150 денари
Содржина:
ВОВЕД 1
1. ВРЕМЕНСКИ (ТЕМПОРАЛНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 1
2. ПРИЧИНСКИ (КАУЗАЛНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 2
3. ПОСЛЕДИЧНИ (КОНСЕКУТИВНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 3
4. ЦЕЛНИ (ФИНАЛНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 4
5. УСЛОВНИ (КОНДИЦИОНАЛНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 6
6. ДОПУСНИ (КОНЦЕСИВНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 7
7. НАЧИНСКИ (МОДАЛНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 9
8. ИСКАЗНИ (ДЕКЛАРАТИВНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 10
9. ОДНОСНИ (РЕЛАТИВНИ) ЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИ 13
9.1. Видови односни реченици 13
9.2. Некои карактеристики на односните реченици 15